[1]
G. Lursmanashvili, “Basic aspects of modern orthodox theory”, jo, vol. 2, no. 3, Nov. 2021.