[1]
G. Lursmanashvili, “Basic aspects of modern orthodox theory”, jo, vol. 1, no. 2, Nov. 2021.