[1]
V. Vardidze, “State, Church and Society”, jd, vol. 10, no. 1, Nov. 2021.