(1)
Vardidze, V. State, Church and Society. jd 2021, 1.